ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซด์ วันนี้เป็น...
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
สถาบันเกษตรกร
แผนพัฒนาการเกษตร A4
วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจฯ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พืชเศรษฐกิจอำเภอเมือง
การจัดการความรู้KM
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ข้อมูลศูนย์บริการฯ
โครงการประจำปี 58
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สำนักงานจังหวัดราชบุร
กรมส่งเสริมการเกษตร  
เกษตรจังหวัดราชบุรี  ขณะนี้เป็นเวลา

  แหล่งผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอโพธาราม
อำเภอจอมบึง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบางแพ
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง
กิ่งอำเภอบ้านคา
กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านน้ำพุ
กลุ่มแม่บ้านนาหนอง
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
  แนะนำวิชาการและเทคโนโลยีใหม่   
การจัดการองค์ความรู้ ปี 2558 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ... หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม...
KM ข้าว...การควบคุมศัตรูแบบเกษตรอินทรีย์...การผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ...
การจัดการปลูกและดูแลรักษาข้าว...
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า...
  ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอเมืองราชบุรี  

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ผู้จัดการ
นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่ม
ฤดูการผลิตใหม่ (field day)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558


ดูข่าวย้อนหลังได้ที่
ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลังด้านล่าง


นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ตำบลดอนแร่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ห้องสมุดการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนฯ
ศูนย์บริการศัตรูพืชฯ
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ท่องเที่ยว
ใบรับรองเงินเดือน

เบอร์โทรศัพท์ทั่วไป
รหัสไปรษณีย์

                                          
                                ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริ นายอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน หมู่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพว้าง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ู้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการจัดเวทีการจัดการความรู้ตามแผนที่ 2
เป้าหมายถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ โดยมี คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาปศุสัตว์ เป็น Best Practice ในการจัดทำองค์ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ออกติดตามสถานการณ์การระบาดโรคพืช
แปลงชะอม หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2558

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนทีมปฏิบัติการ
ตำบลคนราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ณ. อบต.บ้านไร่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
จัดทำการถอดความรู้ ตามแผนฯ โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมเปิดงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เปิดตลาดนัดเกษตรสีเขียว อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาด ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ และนางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตรวจสอบพื้นที่เสียหายทางการเกษตร
จากวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบางป่า ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ตำบลเกาะพลับพลา อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการประกวด ศจช.ดีเด่นระดับเขต ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนตะโก
หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี ให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกชะอมที่มีอาการระบาดของโรค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

นายวิสาห์ พลศิริรัตน์ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยนางยุพา คงวัฒนกุล
เกษตรอำเภอเมืองราบุรี และนางนงลักษณ์ เพชรสะแก ลงสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
ในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก
อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ 4 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ปี 2558 ศึกษาดูงานการผลิตพืชผักปลอดภัย ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง
Smart Farmer อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีรับการนิเทศงานจาก
สำนักส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 2 ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 255

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางป่า ออกตรวจสารพิษตกค้างให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ อำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตำบลบางป่า
และพงสวาย เข้าร่วมการประชุม เชื่อมโยงการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ณ ห้องสัมมนา
เรือนไทยรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าสำรวจการระบาดศัตรูพืชในมะพร้าว
ในพื้นที่ตำบลพงสวาย พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาดแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าฯราชบุรี มอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ
ประเภท ถั่วฝักยาว แก่ นางจันทร์เพ็ญ แจ้งแสง เกษตรกรตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมเดินขบวนพาเรท
งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรดูงานประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน ณ บ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ
นางปรึกษา ชำนาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างรายได้ โดยมีนายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา (DW) เรื่อง ข้าวยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรเข้ารับการสัมมนา
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข
นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประกวด คณะกรรมการ หมู่บ้านระดับจังหวัด หมู่ 8 ตำบลดอนแร่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมในการประกวด
คณะกรรมการ หมู่บ้านระดับจังหวัด หมู่ 8 ตำบลดอนแร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ของเกษตรกรทำนาบัว หมู่ 6 ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตำบลอ่างทอง และตำบลสามเรือน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 255

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าติดตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557 โดยให้เกษตรกรปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราสชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกร
ตำบลดอนแร่ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมสัมมนาคเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรกรปลอดภัย
ปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนาตยา ทับทัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมดิยปุ๋ย นำเกษตรกร 1 คน ตัวแทนอำเภอเมืองราชบุรี
ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยนายปรีชา งามเนตร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ ณ อบต.ห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นายอำเภอเมืองราชบุรี เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ร่วมการทำประชาคมโครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตพืชปลอดภัย โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2558 ณ วิสาหกิจเดชาธรผลิตผลไม้ปลอดภัย หมู่ 10 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีต้อนรับคณะคร
ูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี มาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวมาลินีย์ อินทร์วงศ์ นวส.ปฏิบัติดาร ออกตรวจแปลงมะพร้าว
ของเกษตรกร หมู่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาแร้ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย
อาสามุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการอบรมตามระบบ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมสวนเกษตรผสมผสาน
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าส่งเสริมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ ร่วมการตรวจสอบน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าว
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ นำสมาชิก ศจช.ตำบลบ้านไร่ ศึกษาดูงาน
ณ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรเกษตรสู่ Smart Group ตำบลดอนแร่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนตะโก สมาชิก 30 ราย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานการปลูกถั่วเขียว
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงานร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การปลูก
มันสำปะหลังคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 255
8
นางยุพา คงวัฒนกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองราชบุร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยือนตลาดนัดเกษตรกร อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่
หมู่ 4 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี สนับสนุนเชื้อไตรโครเดอร์ม่า ให้กับ นายชูชีพ ชูนาค เกษตรกร
ผู้ปลูกไผ่หวาน พร้อมให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ และนายสมิง ศิลปคง
นวส.ชำนาญการ เข้าเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตำบลคูบัว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข่าร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพระนเรศวรมหาราช ณ สนามกีฬายิมเนเซียม
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข่าร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สนามกีฬายิมเนเซียม
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประเมิน
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ด้านปศุสัตว์) ปี 58 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมอินทรีย์
ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
หมู่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จัดอบรมการแปรรูปเห็ด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เพาเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดียบ์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการจัดประชุมชี้แจง
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ส่วมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ให้แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับทอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
เพื่อแจกจ่ายให้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2
558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับนายไพรัช หวังดี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับส่งมอบเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการจัดตลาดนัดเกษตรกร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
นำสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวัดนาหนอง เข้าอบรมการพัฒนาแกนนำกลุ่ม 3 ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558


 


ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร/โทรสาร 0-3233-7470         E-mail : rab_mueang@doae.go.th