ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซด์ วันนี้เป็น...
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
สถาบันเกษตรกร
โครงการที่สำคัญ
วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจฯ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม่บ้านสายใยรักฯ
พืชเศรษฐกิจอำเภอเมือง
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ข้อมูลศูนย์บริการฯ
โครงการประจำปี 54
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สำนักงานจังหวัดราชบุร
กรมส่งเสริมการเกษตร  
เกษตรจังหวัดราชบุรี  ขณะนี้เป็นเวลา

  แหล่งผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอโพธาราม
อำเภอจอมบึง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบางแพ
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง
กิ่งอำเภอบ้านคา
กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านน้ำพุ
กลุ่มแม่บ้านนาหนอง
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
  แนะนำวิชาการและเทคโนโลยีใหม่   
KM วิสาหกิจชุมชน.ดินเพื่อการปลูกพืช... การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ... หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม...
KM ข้าว...การควบคุมศัตรูแบบเกษตรอินทรีย์...การผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ...
การจัดการปลูกและดูแลรักษาข้าว...
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า...
  ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอเมืองราชบุรี  
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ผู้จัดการ
นายณรงค์ คลองชนม์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ
พัฒนาการผลิต ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ดูข่าวย้อนหลังได้ที่
ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง


เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดราชบุรี
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

ห้องสมุดการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนฯ
ศูนย์บริการศัตรูพืชฯ
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ท่องเที่ยว
ใบรับรองเงินเดือน

เบอร์โทรศัพท์ทั่วไป
รหัสไปรษณีย์

                                             ข่าวประชาสัมพันธ์
    นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการประกวดเกษตรอำเภอดีเด่น
ระดับจังหวัดราชบุรี ของนางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2555
 
   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ขอแจ้งเรื่องการต่อทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอ
เมืองราชบุรี ภายในวันที่ 1-30 มกราคม 2555 สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ ้ภายในวันเวลาราชการ

 
                                ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข เกษตรตำบลคุ้งน้ำวนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Best Green rirgin coconut oil)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราสชบุรี
ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จัดการอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช
หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

บริษัทเอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ ชี้แจงโครงการทางแยกต่างระดับ
(มอเตอร์เวย์สาย 8) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดราชบุรี
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมเวทีนำเสนอรูปแบบโครงการ สร้างสะพานต่างระดับตำบลพงสวาย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

นางจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำเกษตรกร 25 ราย เข้าร่วมอบรม โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตร
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ร่วมกันจัดทำโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกันจัดทำโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

นางนางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำภอเมืองราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเตรียมความพร้อม
การาบทวนกระบวนกา
รวิจัยชุมชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี พันธุ์ลำปาง และพันธุ์ ขอนแก่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ นายปรีชา ศิริองอาจ เบอร์โทร. 089-6004616

นายก้องพณ กุลศิษฏ์ นวส.ชำนาญการ
ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรทำสวนมะขามเทศ
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกร 10 ราย ศึกษาดูงาน
จังหวัด ชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 255
7

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ และนางสาวนาตยาทับทัง
นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเกษตรโครงการ เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
มะพร้าว
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
การเฝ้าระวัง การรุกระบาดของศัตรูพืช ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255
7

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดแปลงผักเกษตร
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 255
7

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ประชุมอบรมเกษตรกร
เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ครั้งที่ 1 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255
7

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบตำบลพงสวาย เข้าเยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโรงสีข้าวเจริญธัญกิจ
โดยมี นางกาญจนา เจริญชนม์ ผู้บริหารโรงสีขนาดกลางในชุมชนพาตรวจเยี่ยม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกท่าน
ร่วมจัดกิจกรรมประกดวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

างยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมอบรมและสาธิตการจับ GPS
ในเขต Zoning ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากสารพิษบ้านเขาหลวง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 255
7

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงาน ร่วมตรวจสอบพื้นที่เสียหายเนื่องจากน้ำเสีย
จากฟารฺ์มสุกร หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

นายปรีชา งามเนตร เกษตรตำบลห้วยไผ่ ร่วมกับ อบต.ห้วยไผ่ ประชุมผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ปล่อยน้ำเสียทำให้นาข้าวเสียหายเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้ชาวนา
55 ราย วงเงิน 2,370,404 บาท

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ เเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง "
ณ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มรักษ์ชุมชน เพาะเลี้ยงเห็ดตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 255
7

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
ไรซ์เบอรี่ ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันท
ี่ 2 มกราคม 2557
นางปรึกษา ชำนาญ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ประชาคมผู้ปลูกข้าว
พร้อมแจกใบรับรอง ตำบลหินกอง
อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมงานพิธีเปิดอาคาร
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย
นางสาวนาตยา ทับทัง เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.จ. เรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย
นางนงลักษณ์ เพชรสะแก ร่วมกับบริษัท cocos enterpriese
เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองการผลิตพืชปลอดภัย
ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดมำแผนที่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลสามเรือน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

นายปรีชา งามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยไผ่ให้ความช่วยเหลือ
ชาวนาที่ได้รับผกระทบน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นวส.ชำนาญการ จัดทำแผนที่
ี่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม ตำบลพิกุลทอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

  นายสมิง ศิลปคง เกษตรตำบลคูบัว ประชุมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
กำหนดจุดแปลงนาข้าว ณ ม.13 ต. คูบัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกท่าน
รับการนิเทศงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

นายถาวร ทาบโลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ สนามกีฬาราชบุรียิมเนเซี่ยม


  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันท
ี่ 3 ธันวาคม 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก เกษตรตำบลหลุมดิน จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลหลุมดิน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดมำแผนที่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลบางป่า
ณ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี นางยุพา คงวัฒนกุล
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และนางปนัดดา นิ่มนาค เกษตรตำบลดอนตะโก
ออกตรวจพื้นที่แปลงนาตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

  นางปนัดดา นิ่มนาค เกษตรตำบลดอนตะโก ดำเนินการจัดทำประชาคม
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ เกษตรตำบลเจดีย์หัก ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลเจดีย์หัก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกตรวจแปลงมะพร้าว
ที่ถูกแมลงดำหนามและ หนอนหัวดำทำลาย ที่ตำบลพงสวายและโคกหม้อ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าท
ี่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับจังหวัด ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล
ได้จัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ณ.วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
หมู่ 10 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

  นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
นำเกษตรกรศึกษาดูงาน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวดกลุ่มแม่บ้านฯ จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 2
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

  นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ จัดประชุมชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับการนิเทศงานจาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดราชบุรี ชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

 


ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร/โทรสาร 0-3233-7470         E-mail : rab_mueang@doae.go.th