ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซด์ วันนี้เป็น...
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
สถาบันเกษตรกร
โครงการที่สำคัญ
วิสาหกิจชุมชน
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจฯ
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พืชเศรษฐกิจอำเภอเมือง
การจัดการความรู้KM
แนะนำสำนักงาน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
แผนที่แสดงที่ตั้ง
ข้อมูลศูนย์บริการฯ
โครงการประจำปี 58
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
สำนักงานจังหวัดราชบุร
กรมส่งเสริมการเกษตร  
เกษตรจังหวัดราชบุรี  ขณะนี้เป็นเวลา

  แหล่งผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอโพธาราม
อำเภอจอมบึง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบางแพ
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
อำเภอสวนผึ้ง
กิ่งอำเภอบ้านคา
กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านน้ำพุ
กลุ่มแม่บ้านนาหนอง
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
  แนะนำวิชาการและเทคโนโลยีใหม่   
การจัดการองค์ความรู้ ปี 2558 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ... หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม...
KM ข้าว...การควบคุมศัตรูแบบเกษตรอินทรีย์...การผลิตพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ...
การจัดการปลูกและดูแลรักษาข้าว...
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า...
  ประมวลภาพกิจกรรมอำเภอเมืองราชบุรี  

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คม ชัด ลึก
ผู้จัดการ
นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่ม
ฤดูการผลิตใหม่ (field day)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558


ดูข่าวย้อนหลังได้ที่
ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลังด้านล่าง


นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ตำบลดอนแร่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ห้องสมุดการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนฯ
ศูนย์บริการศัตรูพืชฯ
แหล่งเรียนรู้การเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ท่องเที่ยว
ใบรับรองเงินเดือน

เบอร์โทรศัพท์ทั่วไป
รหัสไปรษณีย์

                                          
                                ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริ นายอำเภอเมืองราชบุรี
เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน หมู่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ
เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำมะพว้าง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ู้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการจัดเวทีการจัดการความรู้ตามแผนที่ 2
เป้าหมายถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ โดยมี คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาปศุสัตว์ เป็น Best Practice ในการจัดทำองค์ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ออกติดตามสถานการณ์การระบาดโรคพืช
แปลงชะอม หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2558

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนทีมปฏิบัติการ
ตำบลคนราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ณ. อบต.บ้านไร่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
จัดทำการถอดความรู้ ตามแผนฯ โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมเปิดงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เปิดตลาดนัดเกษตรสีเขียว อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าว พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาด ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ และนางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตรวจสอบพื้นที่เสียหายทางการเกษตร
จากวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบางป่า ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ตำบลเกาะพลับพลา อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินการประกวด ศจช.ดีเด่นระดับเขต ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนตะโก
หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี ให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกชะอมที่มีอาการระบาดของโรค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกให้บริการเกษตรกร
จดทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ในพื้นที่ตำบลดอนแร่ อำเภออเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

นายวิสาห์ พลศิริรัตน์ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยนางยุพา คงวัฒนกุล
เกษตรอำเภอเมืองราบุรี และนางนงลักษณ์ เพชรสะแก ลงสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
ในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก
อำเภออเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ 4 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
ปี 2558 ศึกษาดูงานการผลิตพืชผักปลอดภัย ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง
Smart Farmer อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีรับการนิเทศงานจาก
สำนักส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 2 ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 255

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางป่า ออกตรวจสารพิษตกค้างให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ อำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตำบลบางป่า
และพงสวาย เข้าร่วมการประชุม เชื่อมโยงการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ณ ห้องสัมมนา
เรือนไทยรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าสำรวจการระบาดศัตรูพืชในมะพร้าว
ในพื้นที่ตำบลพงสวาย พร้อมให้คำแนะนำในการควบคุมการระบาดแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าฯราชบุรี มอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ
ประเภท ถั่วฝักยาว แก่ นางจันทร์เพ็ญ แจ้งแสง เกษตรกรตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมเดินขบวนพาเรท
งาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกรดูงานประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน ณ บ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ
นางปรึกษา ชำนาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการสร้างรายได้ โดยมีนายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา (DW) เรื่อง ข้าวยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรเข้ารับการสัมมนา
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข
นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประกวด คณะกรรมการ หมู่บ้านระดับจังหวัด หมู่ 8 ตำบลดอนแร่
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าเตรียมความพร้อมในการประกวด
คณะกรรมการ หมู่บ้านระดับจังหวัด หมู่ 8 ตำบลดอนแร่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ของเกษตรกรทำนาบัว หมู่ 6 ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ตำบลอ่างทอง และตำบลสามเรือน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 255

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าติดตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557 โดยให้เกษตรกรปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราสชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกร
ตำบลดอนแร่ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมสัมมนาคเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรกรปลอดภัย
ปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนาตยา ทับทัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมดิยปุ๋ย นำเกษตรกร 1 คน ตัวแทนอำเภอเมืองราชบุรี
ณ โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยนายปรีชา งามเนตร
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ ณ อบต.ห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นายอำเภอเมืองราชบุรี เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ร่วมการทำประชาคมโครงการสร้างรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตพืชปลอดภัย โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ปีงบประมาณ 2558 ณ วิสาหกิจเดชาธรผลิตผลไม้ปลอดภัย หมู่ 10 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรีต้อนรับคณะคร
ูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี มาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวมาลินีย์ อินทร์วงศ์ นวส.ปฏิบัติดาร ออกตรวจแปลงมะพร้าว
ของเกษตรกร หมู่ 2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาแร้ง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย
อาสามุ่งสู่พืชอาหารปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการอบรมตามระบบ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมสวนเกษตรผสมผสาน
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าส่งเสริมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ ร่วมการตรวจสอบน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตข้าว
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ นำสมาชิก ศจช.ตำบลบ้านไร่ ศึกษาดูงาน
ณ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรเกษตรสู่ Smart Group ตำบลดอนแร่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนตะโก สมาชิก 30 ราย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงานการปลูกถั่วเขียว
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงานร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การปลูก
มันสำปะหลังคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 255
8
นางยุพา คงวัฒนกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองราชบุร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยือนตลาดนัดเกษตรกร อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่
หมู่ 4 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี สนับสนุนเชื้อไตรโครเดอร์ม่า ให้กับ นายชูชีพ ชูนาค เกษตรกร
ผู้ปลูกไผ่หวาน พร้อมให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ และนายสมิง ศิลปคง
นวส.ชำนาญการ เข้าเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตำบลคูบัว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข่าร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพระนเรศวรมหาราช ณ สนามกีฬายิมเนเซียม
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เข่าร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ สนามกีฬายิมเนเซียม
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประเมิน
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ด้านปศุสัตว์) ปี 58 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมอินทรีย์
ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี
หมู่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จัดอบรมการแปรรูปเห็ด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เพาเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดียบ์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการจัดประชุมชี้แจง
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ส่วมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ให้แก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับทอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
เพื่อแจกจ่ายให้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2
558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับนายไพรัช หวังดี
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับส่งมอบเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับ นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการจัดตลาดนัดเกษตรกร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
นำสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก และกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรวัดนาหนอง เข้าอบรมการพัฒนาแกนนำกลุ่ม 3 ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

นางสาวปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก หมู่ 4 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมสังสรรค์เทศกาลปีใหม 2558
ี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สนองนโยบาย
ภาครัฐส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ จำนวน 2 กอง 2 ตัน ที่ หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง
่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุม
เป็นคณะกรรมการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนน้ำเสีย
จากฟาร์มสุกรไหลลงพื้นที่ปลูกผักและลำห้วยสาธารณะทำให้เกิดความเสียหาย
ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เยี่ยมเยือนจุดคัดแยกชมพู่ ของนายสุนทร แก้วสว่าง ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
จากงบพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาจุดคัดแยกให้ได้มาตรฐานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรีได้สนับสนุนมุ้งตาข่ายและโต๊ะในการคัดแยก ณ พื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางป่า
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ปุ๋ยหมักชีวภาพ เม
ื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ เรื่อง ระบบเกษตรกร
ยั่งยืนตามแนวประชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ และ
นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเเภอเมืองราชบุรี
ลงพื้นที่แปลงบัวสาธิต ในมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเเภอเมืองราชบุรี
เข้าร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ์
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าวแก่เกษตรกร ณ ศจช.(มะพร้าว)
ตำบลบางป่า โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจากอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง
และอำเภอดำเนินสะดวก เข้าร่วม จำนวน 65 ราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าเยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลงตรวจประเมินความเสียหายของเห็ด จากเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตรกร
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเชื่อมโยง
คลัสเตอร์กล้วยไม้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการลงพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลอ่างทอง
อำเภอเมืองราชบุรี จับพิกัดแปลงนาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและประเมิน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ลงสำรวจพื้นที่
การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่กว่า 16 ไร่ หมู่ 4 ตำบลคูบัว
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตรวจเยี่ยมแปลงแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 รายใหม่พร้อมจับพิกัด GPS ตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ จัดประชุม
เตรียมความพร้อมการแจกใบรับรอง เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หมู่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมจำหน่ายสินค้าอำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าปฏิบัติงานตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ 1 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าปฏิบัติงานตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมไปตรวจเยี่ยม
แปลงผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าปฏิบัติงานตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าตรวจเยี่ยม อกม.คนเก่ง ในหมู่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของเกษตรกรในพื้นที่โคกหม้อตำบลพงสวาย
ตามขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ลงตรวจพื้นที่การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการจัดตลาดนัดเกษตร
อาหารปลอดภัย อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกร
เข้าร่วมงานส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ณ โครงการพระราชดำริ เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส. ชำนาญการ ร่วมงานโครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ผืนดิน ปี 57 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ดำเนินงานโครงการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการและ นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ
เข้าเยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหม้อจักรสานเคโคพาจ หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

นายถาวร ทาบโลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี สาธิตการทำกับดักฟีโรโมนกำจัดด้วงแรดมะพร้าวให้กับสมาชิก
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

นายถาวร ทาบโลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

นายถาวร ทาบโลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเชิญวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน
มาให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมเกษตรกรผู้ปลกชมพู่ตำบลบางป่า
เข้าร่วมงานวันสาธิตการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการส่งออก โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ปี 57
ณ. กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราสชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 ณ วัดใหม่นครบาล
หมู่ 5 คำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราสชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกข้าว
ปี 2557/58 และติดตามการดำเนินงาน ศจช.ดอนตะโก ณ. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข และ นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ นวส.ปฏิบัติการ
จัดเวทีทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพาน หมู่ 6 ตำบลเจดีย์หัก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส. ชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2557/58 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าเคมีภัณฑ์ในพื้นที่ ตำบลดอนตะโก จำนวน 2 ร้าน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557
นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข และนายสัมพันธ์ ทองอินคำ
เข้าร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการอบรม
อาสาสมัครเกษตร (อกม.) เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์
ในงาน ส่งเสริมการเกษตร ณ คณะวิทยาการ ม.ราชภัฏจอมบึง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
ร่วมกันพัฒนาสำนักงาน เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ-
พระบรมโอรสาธิราชฯ อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกตรวจเยี่ยม
ร้านเคมีเกษตร และเมล็ดพันธุ์ ในพื้นที่ ตำบลบางป่า และตำบลคุ้งน้ำวน

อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

นายปฏิภาณ อินทรโชติ เกษตรอำเภอวัดเพลง นำสมาชิก ศจช.
มะพร้าวตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง มาเยี่ยม ศจช.มะพร้าว ตำบลบางป่า
โดยมี นายวิจิตร พ้นภัย ประธานศูนย์ฯและทีมเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองราชบุรี
ต้อนรับพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22 กร
กฎาคม 2557
นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท
ี่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ออกพื้นที่ตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตรกร
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ตำบลบางป่า
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท
ี่สำนักงานเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ตำบลคุ้งน้ำวน
อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ หมู่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลบางป่า
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนางปนัดดา นิ่มนาค เข้าเก็บข้อมูลผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในตำบลโคกหม้อ
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกันสาธิตการทำบะจ่างในงานมหกรรมการจัดจำหน่าย
สินค้าวิสาหกิตชุมชน ณ บริเวณหน้าห้างโรบินสันราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมะพร้าว ตำบลบางป่า หลังจากการคัดหนอนผีเสื้อข้าวสาร
และแตนเบียนบราคอน ครบ 1 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
หมู่ 11 ตำบลบางป่า หลังจากส่งเสริมการทำกองล่อด้วงแรดและราดสาร
เมตาไรเซียมแล้ว 1 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นกรรมการตรวจ
หมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ สำรวจการระบาด
ของแมลงศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นายวิจิตร พ้นภัย ประธาน ศจช.มะพร้าว หมู่ 2 ตำบลบางป่า
อำเภอเมืองราชบุรี พร้อมสมาชิกได้ช่วยกันคัดหนอนผีเสื้อข้าวสาร
เพื่อเบียนและขยายแตนเบียนพราคอน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมติดตามการผลิตขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรีย
ของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุม
การปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ติดตามงานโครงการแมลวันที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
แนะนำการผลิตขยายเชื้อไตรโครเดอร์ม่า เพื่อการป้องกันกำจัดโรคพืช
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองราชบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าวตำบลบางป่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกร
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ เทศบาลตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมโครงการ
On The Job Training เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคระกรรมการศูนย์บริการฯ
เพื่อชี้แจงก่อนการเกินทางทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้
หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2557

นางสาวปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ทำการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย
และ เชื้อไตรโครเดอร์ม่า ณ. ศูนย์ ศจช.มะพร้าว เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2557
นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลหลักเมือง
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ นำแตนเบียนบราคอน ไปมอบให
้ นายบุญส่ง มาศศิริทรัพย์ เกษตรกร เจ้าของแปลงพยากรณ์
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม
จัดตลาดนัด อาหารปลอดภัยอำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม
ณ ศูนย์สามวัย ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม
DW ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมตรวจสอบสารเคมี
ตกค้างในเลือด แก่เกษตรกร ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมยุวเกษตรกร
ตำบลคุ้งน้ำวน และสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมให้ความรู้แบบมี
ส่วนร่วมเกษตรกร เรื่องการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า โครงการพัฒนา
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
On The Job Training ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการส่งเสริม
และพัฒนา การผลิตพืชปลอดภัย ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรชาวสวน
อำเภอเมืองราชบุรี ร่วมงาน Horti Asia 2014 ณ หอประชุมไบเทคบางนา
กทม. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ อธิบายการใช้และแจกจ่าย
ฟีโรโมน ในการล่อด้วงแรดมะพร้าวให้กลุ่ม ศจช.บางป่า
เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2557

นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ติดตามงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) ตำบลพงสวายและ
ตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วม
ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข จัดอบรมยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน
และสาธิตการทำสบู่สมุนไพร ตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงาน ออกสำรวจความเสียกายของเกษตรกร
เนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน ตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงาน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรตำบลน้ำพุ
เรียกประชุมเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อน ตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเยือน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกษตรกร ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่
29 เมษายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรม
"การผลิตเนื้อมะพร้าวคุณภาพ" ณ. ศูนย์เรียนรู้เกษตร อำเภอบางคนที
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรม
โครงการผลิตสินค้าเกษตรมีมาตรฐาน (พืชผัก) ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี วันที่ 25 เมษายน 2557

นายปรีชา งามเนตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกร
ตำบลห้วยไผ่ร่วทงาน learning day ที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี วันที่ 24 เมษายน 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์
และจัดทำแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2557

นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ์เป็นประธาน
ในการอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดบางป่า
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการกลุ่ม
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ประชุมโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมพัฒนาการป้องกัน
แมลงวันผลไม้ ปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข
และนางสาวนาตยา ทับทัง เข้าเยื่อมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ชุมชน
เพาะเลี้ยงเห็ดบางป่า เมื่อวันทที่ 21 เมษายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ
์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เมื่อวันทที่ 17 เมษายน 2557

นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการเมืองเกษตรสีเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

นายณรงค์ คลองชนม์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ
พัฒนาการผลิต ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข เกษตรตำบลคุ้งน้ำวนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Best Green rirgin coconut oil)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดราชบุรี
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราสชบุรี
ให้เกียรติ์เป็นประธานเปิดงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จัดการอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช
หมู่ 7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

บริษัทเอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ ชี้แจงโครงการทางแยกต่างระดับ
(มอเตอร์เวย์สาย 8) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดราชบุรี
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมเวทีนำเสนอรูปแบบโครงการ สร้างสะพานต่างระดับตำบลพงสวาย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

นางจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำเกษตรกร 25 ราย เข้าร่วมอบรม โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตร
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ร่วมกันจัดทำโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกันจัดทำโครงการ 5 ส
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

นางนางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำภอเมืองราชบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเตรียมความพร้อม
การาบทวนกระบวนกา
รวิจัยชุมชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี พันธุ์ลำปาง และพันธุ์ ขอนแก่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ นายปรีชา ศิริองอาจ เบอร์โทร. 089-6004616

นายก้องพณ กุลศิษฏ์ นวส.ชำนาญการ
ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรทำสวนมะขามเทศ
ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี นำเกษตรกร 10 ราย ศึกษาดูงาน
จังหวัด ชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 255
7

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ และนางสาวนาตยาทับทัง
นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมเกษตรโครงการ เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
มะพร้าว
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
การเฝ้าระวัง การรุกระบาดของศัตรูพืช ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255
7

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดแปลงผักเกษตร
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 255
7

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ ประชุมอบรมเกษตรกร
เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ครั้งที่ 1 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255
7

นางสาวนาตยา ทับทัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบตำบลพงสวาย เข้าเยี่ยมเยือนการดำเนินงานของโรงสีข้าวเจริญธัญกิจ
โดยมี นางกาญจนา เจริญชนม์ ผู้บริหารโรงสีขนาดกลางในชุมชนพาตรวจเยี่ยม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกท่าน
ร่วมจัดกิจกรรมประกดวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ตำบลดอนแร่
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

างยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมอบรมและสาธิตการจับ GPS
ในเขต Zoning ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

นางปนัดดา นิ่มนาค นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากสารพิษบ้านเขาหลวง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 255
7

นายปรีชา งามเนตร จพง.ชำนาญงาน ร่วมตรวจสอบพื้นที่เสียหายเนื่องจากน้ำเสีย
จากฟารฺ์มสุกร หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

นายปรีชา งามเนตร เกษตรตำบลห้วยไผ่ ร่วมกับ อบต.ห้วยไผ่ ประชุมผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ปล่อยน้ำเสียทำให้นาข้าวเสียหายเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้ชาวนา
55 ราย วงเงิน 2,370,404 บาท

นายสมิง ศิลปคง นวส.ชำนาญการ เเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง "
ณ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557

นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นวส.ชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มรักษ์ชุมชน เพาะเลี้ยงเห็ดตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 255
7

นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
ไรซ์เบอรี่ ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันท
ี่ 2 มกราคม 2557
นางปรึกษา ชำนาญ ดำเนินการจัดทำ แผนที่ประชาคมผู้ปลูกข้าว
พร้อมแจกใบรับรอง ตำบลหินกอง
อำเภอเมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมงานพิธีเปิดอาคาร
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย
นางสาวนาตยา ทับทัง เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.จ. เรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วย
นางนงลักษณ์ เพชรสะแก ร่วมกับบริษัท cocos enterpriese
เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ขอรับรองการผลิตพืชปลอดภัย
ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดมำแผนที่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลสามเรือน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

นายปรีชา งามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน
ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลห้วยไผ่ให้ความช่วยเหลือ
ชาวนาที่ได้รับผกระทบน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นวส.ชำนาญการ จัดทำแผนที่
ี่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียม ตำบลพิกุลทอง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

  นายสมิง ศิลปคง เกษตรตำบลคูบัว ประชุมจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
กำหนดจุดแปลงนาข้าว ณ ม.13 ต. คูบัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกท่าน
รับการนิเทศงานจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

นายถาวร ทาบโลหะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ณ สนามกีฬาราชบุรียิมเนเซี่ยม


  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เมืองราชบุรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันท
ี่ 3 ธันวาคม 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก เกษตรตำบลหลุมดิน จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลหลุมดิน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดมำแผนที่ระบุแปลงจากภาพถ่ายดาวเทียมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลบางป่า
ณ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

  นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี นางยุพา คงวัฒนกุล
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และนางปนัดดา นิ่มนาค เกษตรตำบลดอนตะโก
ออกตรวจพื้นที่แปลงนาตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556

  นางปนัดดา นิ่มนาค เกษตรตำบลดอนตะโก ดำเนินการจัดทำประชาคม
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลดอนตะโก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

  นางสาวมาลินี อินทร์วงศ์ เกษตรตำบลเจดีย์หัก ดำเนินการจัดทำประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลเจดีย์หัก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ออกตรวจแปลงมะพร้าว
ที่ถูกแมลงดำหนามและ หนอนหัวดำทำลาย ที่ตำบลพงสวายและโคกหม้อ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าท
ี่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับการนิเทศงานจากเกษตรจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับจังหวัด ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556

  นางนงลักษณ์ เพชรสะแก และคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล
ได้จัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ณ.วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
หมู่ 10 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

  นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
นำเกษตรกรศึกษาดูงาน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2556

  นางยุพา คงวัฒนกุล เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประกวดกลุ่มแม่บ้านฯ จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 2
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

  นางสาวธวัลรัตน์ จตุรพรนพรุจ จัดประชุมชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี รับการนิเทศงานจาก
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัดราชบุรี ชี้แจงโครงการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

 


ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร/โทรสาร 0-3233-7470         E-mail : rab_mueang@doae.go.th