ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี
( โครงการ 1 ไร่ แก้จน )


กิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้ฯ

 
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
โครงการแปลงนาสาธิต
โครงการปลูกผักสวนครัว

โครงการปลูกผักไร้ดิน
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการเลี้ยงกบคอนโด

โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
โครงการลวดดัดเลี้ยงไม้ประดับ
โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล


โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โครงการเลี้ยงปลา
โครงการปลูกผัก


จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้รับนโยบายจากหน่วยเหนือให้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่สนองพระราชดำริ
แ ละเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเอง
การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มีการศึกษาหาข้อมูล ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและการประชาสัมพันธ์ ไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหา
และการแก้ไขไปตามเหตุและปัจจัยด้วยความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่

ศูนย์การเรียนรู้ จทบ.ร.บ. จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีโครงการหลายอย่างเป็นเวทีกลาง เป็นเครื่องมือ เป็นต้นแบบ
ให้หน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ นำแบบอย่างไปใช้ และเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักและอาชีพเสริม
(การแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ)

มีการฝึกอบรมการทำความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งใกล้และไกล เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี การออม การอยู่ร่วมในสังคม อิทธิพลของต่างชาติ การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น แบ่งปันโดยเฉพาะด้านการทำจิตใจให้มีสติ ผ่องใส มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันมีมานะมีความเพียรและอดทน การมีจิตสาธารณะ เช่น ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอยู่พอกิน พอมี พอดี เดินสายกลาง ไม่โลภ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ประหยัด การจำหน่ายผลผลิตภายในศูนย์ฯ จะเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลคือการกำหนดราคาต่ำ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ จทบ.ร.บ. มุ่งเน้นการจัดทำ "บัญชีฟาร์ม" และ "บัญชีครัวเรือน"
อย่างเป็นระบบให้รู้รายจ่าย-รายรับ รู้กำไร-ขาดทุน อย่างละเอียด เพื่อฝึกอบรมกำลังพลและให้คณะเยียมชมนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาปรับปรุงได้ทันทีต้องการทราบรายละเอียดหรือศึกษาดูงาน
ติดต่อที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032-337587